8-ാമത് കൊട്ടിയം കർമ്മലീത്ത ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ 2024 വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *